Logo WSH Wyższa Szkoła Humanistyczna
we Wrocławiu

Stypendia

Zdobądź dofinansowanie

Grant Erasmusa ma charakter uzupełniający i ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą. Ufundowany jest ze środków UE. Studenci przebywając na stypendium Erasmus zachowują prawo do pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, tj. stypendium naukowego, socjalnego, ministerialnego itp.

Wysokość 1-miesięcznego grantu jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu i określanay jest przez Agnecję Narodową Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2014/2015 miesięczny grant Erasmusa+ wynosi:

  • 500 EUR- Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • 400 EUR-  Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
  • 300 EUR- Bułgaria, Estonia, FYROM (Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
  • Szwajcaria - stypendia rządu szwajcarskiego

Wysokość całkowitego grantu przyznawanego na dany wyjazd jest ściśle uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną na uczelni zagranicznej. Często zdarza się więc, że studenci jadący do tego samego kraju otrzymują zróżnicowane stypendia, co spowodowane jest różnym okresem studiów na poszczególnych uczelniach.


Stypendium dla niepełnosprawnych

Studenci bez względu na stopień niepełnosprawności, zakwalifikowani na wyjazd w ramach pr. Erasmus, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych. Koniecznym elementem wniosku o dofinansowanie jest orzeczenie lekarskie określające stopień niepełnosprawności.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Biura ds współpracy z za granicą w dowolnym terminie, jednak nie później niż do 1 kwietnia danego roku akademickiego.

Więcej informacji na ten temat wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie Narodowej Agencji


Stypendium socjalne

Studenci nominowani do wyjazdu w ramach Erasmus+ studia, którym zostało przyznane stypendium socjalne, otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 EUR na każdy miesiąc studiów na uczelni zagranicznej w ramach okresu objetego umową finansową (kontraktem studenckim) podpisywanym w  przed wyjazdem.

Dodatkowe dofinansowanie jest przyznawane na podstawie informacji o kwalifikacji do stypendium socjalnego przekazywanej przez dziekanat.

Stypendyści uprawnieni do korzystania z dodatkowego funduszu socjalnego będa w całości finansowani z programu PO-WER, prowadzonego w walucie PLN, czyli grant Erasmusa wraz z dodatkowym 200 EUR/miesiąc pobytu został automatycznie przeliczony na PLN

FACEBOOK
Copyright © 2015 WyŻsza Szkoła humanistyczna we wrocławiu, ul. Robotnicza 70B, 53-608 Wrocław, tel./fax 071 78 338 28
Masz pytania? Napisz do nas