Logo WSH Wyższa Szkoła Humanistyczna
we Wrocławiu

Praktyki

Wyższa Szkoła Humanistyczna

Program Erasmus + jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej realizowanym w latach 2014-2020. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie.

Można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące.

Program umożliwia wyjazdy absolwentów w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutację należy przejść  na ostatnim roku studiów.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

Kraje programu:

  • kraje członkowskie UE,
  • Islandia, Lichtenstein i Norwegia
  • Turcja,  Macedonia.

Praktykę  można odbyć w  przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Praktyki nie można odbyć w instytucjach:

  • unijnych
  • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi
  • ojczystych placówkach dyplomatycznych za granicą (konsulat, ambasada)

Przydatne linki

Oferty praktyk

Erasmus+ 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Komisji Europejskiej

Erasmus Student Network

Erasmus Policy Statment

Erasmus University Charter

FACEBOOK
Copyright © 2015 WyŻsza Szkoła humanistyczna we wrocławiu, ul. Robotnicza 70B, 53-608 Wrocław, tel./fax 071 78 338 28
Masz pytania? Napisz do nas