Logo WSH Wyższa Szkoła Humanistyczna
we Wrocławiu

Program Erasmus+

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

1 stycznia 2014 r. wszedł w życie Program Erasmus+, który zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” oraz jego programy sektorowe: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, program Młodzież w działaniu oraz pięć innych programów, m.in. Erasmus Mundus i Tempus. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu Erasmus+ zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności i poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

W praktyce europejski program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.


Program Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1
  Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)
 • Akcja 2
  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3
  Wsparcie reform w obszarze edukacji

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

 • Programme countries
  Kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była republika Jugosławii, Macedonia
 • Partner countries
  Kraje partnerskie: sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
 • Pozostałe kraje
  Udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Jako uczestnik programu Erasmus+ jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o europejskie fundusze na działania związane z mobilnością:

 • SMS
  Wyjazdy studentów na studia
 • SMP
  Wyjazdy studentów na praktykę
 • STA
  Wyjazdy nauczycieli akademickich i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • STT
  Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Jako uczestnik programu Erasmus+ jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o europejskie fundusze na działania związane z mobilnością:

FACEBOOK
Copyright © 2015 WyŻsza Szkoła humanistyczna we wrocławiu, ul. Robotnicza 70B, 53-608 Wrocław, tel./fax 071 78 338 28
Masz pytania? Napisz do nas